Marcin Kępa - Trójkąt niebezpieczeństwa.pdf

(1636 KB) Pobierz
Autorem zdjęcia na czwartej stronie okładki
jest Maciej Kamień ski.
Redakcja:
Magdalena Rutkowska
Projekt okładki:
Ania Skurska
Opracowanie gra iczne, skład
Tomasz Kuc
© Copyright by Księż y Młyn Dom Wydawniczy, Łó dź
2020
ISBN 978-83-7729-582-3
KSIĘZY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliń ski
90-345 Łó dź , ul. Księż y Młyn 14
teł./faks 42 632 78 61, 42 630 71 17, 602 34 98 02
infolinia: 604 600 800 (codziennie 8-22, takż e sms),
gg 414 79 54
www.km.com.pl; e-mail: biuro@km.com.pl
Łó dź 2020. Wydanie 1
OD AUTORA
W książ ce tej nietrudno dostrzec inspirację kultową
powieś cią
Zły
Leopolda Tyrmanda. Nietrudno też – jak
mniemam – doszukać się w jej treś ci i konstrukcji
powszechnie znanych wzorcó w czy schemató w,
utrwalonych w czytelniczej ś wiadomoś ci przez klasykę
gatunku kryminalno-sensacyjnego. I to nie tylko klasykę
w odsłonie literackiej, ale i ilmowej (z kim nam się
kojarzy nazwisko Staedtke?). Zatem jeś li ktoś stwierdzi,
ż e ma tutaj do czynienia z literacką wtó rnoś cią albo
historyczną ikcją czy wręcz przekłamaniem – poniekąd
będzie miał rację. Tyle ż e nie kwestia samej akcji i jej
prawdopodobień stwa (choć realia międzywojnia w
Radomiu są starannie oddane) w
Trójkącie
niebezpieczeństwa wydaje mi się najważ
niejsza. Owszem
– na pierwszy rzut oka starają się one schlebiać
popularnym gustom, momentami wręcz rozpieszczają
czytelnika, podsuwając mu lekturę – mam nadzieję –
łatwą i przyjemną. Ale głó wną motywacją do napisania
tej książ ki była miłoś ć (czasem niełatwa) do rodzinnego
miasta – do jego przebogatej historii i oswajanej przez
lata, przemierzanej namiętnie po tysiąckroć przestrzeni.
Kró tko rzecz ujmując – chciałbym zaciekawić ż yczliwego
czytelnika Radomiem, miastem niepokornym i
magnetycznym. Być moż e po przeczytaniu tej książ ki
sam zechce wyruszyć na spacer ś ladami młodego
policjanta Ludwika Kindta. Tropy są w tekś cie nakreś lone
Zgłoś jeśli naruszono regulamin