zmiany zalezne od liczby muzułmanow w danym panstwie.pdf

(508 KB) Pobierz
U
-----
-•*
7mianv7ale7iu> od lio7hv
Pokojowo nastawiona mniejszość
Polska
Nawracanie na wiarę, głównie wśród
mniejszości etnicznych i marginesu
społecznego
Luksemburg
Hiszpania
Andora
Słowenia / '
Żądania, by w miejscach publicznych
respektować ich prawa, np. przez do­
stępność mięsa halal, dostosowanie
programów nauczania do ich systemu
wartości; naciski na polityków, by
zmieniali prawo krajowe zgodnie z za­
sadami szariatu
• Francja f Szwecja
Szwajcaria
• Niemcy
Holandia
Dania
Sporadyczne czystki etniczne i reli­
gijne, nieustanne zagrożenie atakami
rorystycznymi, stałe konflikty -
wewnętrzne
Bośnia
Czad
Liban
(*
Jawne prześladowanie innych
oraz niewierzących, czystki etnic
w całym kraju, szariat, dotkliwy p
tek jako sposób pozyskiwaruć
wyznawców
RŚA
Malezja
Nigeria
Sudan
................. .......................
U
,
L
Egzekucje w imieniu prawa za tzw.
obrazę Mahometa
Bangladesz # Egipt
Indonezja
• Iran
Pakistan
Wzrasta przestępczość, pojawia się'
przemoc stosowana jako środek naci­
sku. Działania ze strony niemuzut-
mańskiej traktowane jako obraza isla
mu powodują zamieszki i groźby
j
Guyana
Indie
Izrael j
I -
Kenia
Rosja
Dar-es-Salaam - Ziemia Islamii
Nastaje pokój, bo wszyscy są muzuł-
, manami, panuje prawo Koranu
^ A fg a n is ta n
Arabia Saudyjską
ZEA
Somalia
Jemen
Częstsze zamieszki, organizacje para­
militarne, sporadyczne morderstwa,
podpalenia miejsc kultu innych
' T®
religii-
Etiopia
Zgłoś jeśli naruszono regulamin