Anna Dąmbska, Czytamy Księgę Izajasza z Panem.pdf

(591 KB) Pobierz
ANNA
BOŻE
WYCHOWANIE DO
WSPÓŁPRACY
,
W DZIELE ZBAWIANIA SWIATA
Tom II
Pan gromadzi
wspólnotę
Wydawnictwo WAM
1995
CZYTAMY
KSIĘGĘ
IZAJASZA Z PANEM
Pan
nakazał (jesienią
1986) naszej wspólnocie domowej
czytać
Izajasza.
Księga
Izajasza
Pan komentuje
Pan wskazuje pewne wersety lub
tytuły,
czasem
objaśnia
je, cza-
sem chce, aby je
podkreślić.
Słowo
TERAZ poleca
zaznaczyć
bardzo mocno, bo to wszystko
jest
Słowem
Pana dla nas na
teraz.
Komentarz Pana wpisuje-
my przy zaznaczonym fragmen-
cie lub wersecie tekstu.
Jest to jak gdyby rozmowa
z Autorem przy czytaniu Jego
dzieła.
Fragmenty i wersety, na których
Pan zatrzymuje
naszą uwagę.
ROZDZIAŁ
1
i
głupota
Niewierność
narodu
Przy wersetach
2 c-3,
a w szczegól-
ności
przy
słowach:
„Jud mój niczego
nie rozumie"
Pan mówi:
Wersety 4, 5, 8,
9;
przy
„Gdyby nam Pan
zostawił
Reszty"
słowach:
Zastępów
-
Oto obraz was, ludzi, teraz!
nie
Wy
jesteście
teraz
musicie
być
zdrowi.
resztką,
ale
404
Boże
wychowanie
- Jak? -
pytamy.
- Starajcie
się,
leczcie
się
w obe-
cności
mojej.
Potem wersety 11-17, 18 b-20,
w tym 16-17, 18 b-20 zaznaczone
silnie!
Wersety 25-28
ROZDZIAŁ
Tak
będzie!
2
Wersety
2-5,
a
zwłaszcza
3-4
Tego od was (Polaków) spodzie-
wam
się
i w tym wam pomo-
- JA SAM!
Sąd Boży
nad pysznymi
TERAZ.
Pan poleca
zaznaczyć cały
fragment,
mówiąc:
ROZDZIAŁ
3
Werset 9 b
„jak Sodoma
ogłaszają
swój grzech,
nie
ukrywają
[go]. Biada im,
bo sami sobie
gotują nieszczęście."
Potem 13-15,
zwłaszcza
14
ku ziemi pyszne
głowy
przywódców
ślepych
i
zawzię­
tych w czynieniu
zła.
Przygnę
ROZDZIAŁ4
Wersety 4, 5 a
Czytamy
Księgę
Izajasza
z
Panem
405
ROZDZIAŁ
5
Werset
7;
pytamy, kto teraz jest
Judą
dla Pana.
Wtedy szczepem wybranym
w winnicy Izraela
był
Juda.
Teraz w moim
Kościele najwięcej
dałem
narodom Europy
(głównie
Zachodniej: m.in. Niemcom, Angli-
kom, Francuzom, Holendrom, Bel-
gom,
Włochom,
Hiszpanom, a
także
Amerykanom),
a one z religii Syna
mego
uczyniły płaszcz,
przykrywały
względem
Wyrzynały
swoje
reszty
ludzkości.
całe
grupy narodów,
którym
zbrodnie
inne
obrabowywały, zniewalały
i
utrzymywały
w
krańcowym
ubóstwie.
Dopuściły się
zbrodni
Kainowej i nadal tak czyni4
Mnie
traktując
jako wspólnika.
Najwięcej zła uczyniły
narody
germańskie
i
anglo-germańskie,
bo gdziekolwiek rozprzestrzenia-
ły się, niosły
ze
sobą śmierć,
chciwość
i
pychę.
Zbrodnie Hisz-
panów i Francuzów
już
owocuj4
gdyż
odbieram im ich znaczenie,
bogactwo, i
już rozpoczęli spła­
canie swych win, tak jak i
Włosi.
Ale ci, którzy odrzucili Mnie ze
swego
życia
i wyrzekli
się
Mnie,
a na miejsce moje ustawili
bożki
złota,
sukcesu,
groźby
i
śmierci,
którą szykują
dla innych naro-
dów, aby
owładnąć ziemią
i za-
panować
nad
ludzkością
bezli-
tośnie
i krwawo - ci w
całej
rozciągłości
swych zbrodni spot-
406
kają
sądem
Boże
wychowanie
się
ze
moim.
sprawiedliwym
Pozwolę,
aby na
nich
wylała się nienawiść, którą
wobec innych ludów, i nie
będę
ich
bronił
przed nieprzyja-
cielem rodzaju ludzkiego. Jako
państwa upadną
i
ulegną
rozbi-
ciu,
ponieważ
odrzucili sumienie
- mój dar i
żyli
w poczuciu
bezkarności
swych zbrodni,
a prawem uznali czynienie wszy-
stkiego, co dogadza im samym,
zaś
ich
rządy usankcjonowały
krzywdę,
bezprawie i zbrodnie.
żywili
Wersety 14-16, 20-25
i
30!
Podkreślone
jest
zwłaszcza:
„bo odrzucili Prawo Pana
Zastępów
i wzgardzili tym, co
mówił Święty
Izraela."
I dalej:
„Mimo wszystko gniew Jego
uśmierzył,
się
nie
i
ręka
Jego jest dalej
wyciągnięta."
Oraz:
„Wtedy spojrzymy na
ziemię:
a oto
przerażające ciemności,
światłość się
od chmur
przyćmiła."
ROZDZIAŁ
6
Gdy podczas czytania
Powołania
Izajasza
mówimy Panu za
słowami
Proroka:
„Oto ja,
poślij
mnie!",
Pan
zaznacza wersety 8-13
i
mówi:
Teraz tak
się
dzieje.
Głoszą
Mnie
tysiące
ust, a nikt nie odwraca
się
od
zła.
Przyznam
się
do
każ­
dego, kto
głosi prawdę
Syna
Zgłoś jeśli naruszono regulamin